Cambridge IELTS 08

Collecting Ant Specimens

Collecting ants can be as simple as picking up stray ones and placing them in a glass jar, or as complicated as completing an exhaustive survey of all species present in an area and estimating their relative abundances. The exact method used will depend on the final purpose of the collections.
Sep 28,2017
. A

Collecting ants can be as simple as picking up stray ones and placing them in a glass jar, or as complicated as completing an exhaustive survey of all species present in an area and estimating their relative abundances.

Thu thập kiến ​​có thể đơn giản như nhặt những con lạc đường và đặt chúng vào bình thủy tinh, hoặc phức tạp như khi hoàn thành một cuộc khảo sát đầy đủ về tất cả các loài hiện diện trong một khu vực và ước lượng độ phong phú tương đối của chúng.

The exact method used will depend on the final purpose of the collections.
Phương pháp chính xác được sử dụng sẽ phụ thuộc vào mục đích cuối cùng của bộ sưu tập.

For taxonomy, or classification, long series, from a single nest, which contain all castes (workers, including majors and minors, and, if present, queens and males) are desirable, to allow the determination of variation within species.
Đối với phân loại, hoặc phân loại, chuỗi dài, từ một tổ duy nhất có chứa tất cả các hiến pháp (người lao động, bao gồm các chuyên ngành và người vị thành niên, và, nếu có, hoàng hậu và nam giới) là mong muốn, để cho phép xác định biến thể trong loài.

For ecological studies, the most important factor is collecting identifiable samples of as many of the different species present as possible.
Đối với các nghiên cứu về sinh thái, yếu tố quan trọng nhất là thu thập các mẫu có thể nhận dạng được của nhiều loài khác nhau hiện nay có thể.

Unfortunately, these methods are not always compatible.
Thật không may, những phương pháp này không phải lúc nào cũng tương thích.

The taxonomist sometimes overlooks whole species in favour of those groups currently under study, while the ecologist often collects only a limited number of specimens of each species, thus reducing their value for taxonomic investigations.
Các nhà phân loại học đôi khi nhìn nhận toàn bộ loài đối với những nhóm hiện đang được nghiên cứu, trong khi nhà sinh thái học chỉ thu thập được một số mẫu vật của mỗi loài, do đó làm giảm giá trị của chúng trong các điều tra phân loại.

B

To collect as wide a range of species as possible, several methods must be used.
Để thu thập càng nhiều loài càng tốt, phải sử dụng một số phương pháp.

These include hand collecting, using baits to attract the ants, ground litter sampling, and the use of pitfall traps.
Chúng bao gồm thu thập bằng tay, sử dụng mồi để thu hút các kiến, lấy mẫu đất và sử dụng bẫy pitfall.

Hand collecting consists of searching for ants everywhere they are likely to occur.
Thu thập bằng tay bao gồm tìm kiếm kiến ​​ở mọi nơi mà chúng có thể xảy ra.

This includes on the ground, under rocks, logs or other objects on the ground, in rotten wood on the ground or on trees, in vegetation, on tree trunks and under bark.
Điều này bao gồm trên mặt đất, dưới đá, các khúc gỗ hoặc các vật khác trên mặt đất, bằng gỗ thối trên mặt đất hoặc trên cây, trong thực vật, trên thân cây và dưới vỏ cây.

When possible, collections should be made from nests or foraging columns and at least 20 to 25 individuals collected.
Khi có thể, các bộ sưu tập phải được làm từ các tổ hoặc cột tìm kiếm và ít nhất 20 đến 25 cá nhân được thu thập.

This will ensure that all individuals are of the same species, and so increase their value for detailed studies.
Điều này sẽ đảm bảo rằng tất cả các cá thể đều thuộc cùng một loài, và do đó tăng giá trị cho các nghiên cứu chi tiết.

Since some species are largely nocturnal, collecting should not be confined to daytime.
Vì một số loài là vào ban đêm, nên việc thu thập không nên chỉ giới hạn ở ban ngày.

Specimens are collected using an aspirator (often called a pooter), forceps, a fine, moistened paint brush, or fingers, if the ants are known not to sting.
Mẫu được thu thập bằng cách sử dụng một máy hút (thường được gọi là pooter), kẹp, một bàn chải mịn, ẩm, hoặc ngón tay, nếu kiến ​​không biết là sting.

Individual insects are placed in plastic or glass tubes (1.
Côn trùng cá thể được đặt trong ống nhựa hoặc thủy tinh (dung tích 1.

5-3-0 ml capacity for small ants, 5-8 ml for larger ants) containing 75% to 95% ethanol.
5-3-0 ml cho kiến ​​nhỏ, 5-8 ml đối với các con kiến ​​lớn) chứa 75% đến 95% ethanol.

Plastic tubes with secure tops are better than glass because they are lighter, and do not break as easily if mishandled.
Ống nhựa có nắp an toàn tốt hơn kính vì chúng nhẹ hơn và không dễ vỡ nếu không được xử lý.

C

Baits can be used to attract and concentrate foragers.
Baits có thể được sử dụng để thu hút và tập trung những người rình rập.

This often increases the number of individuals collected and attracts species that are otherwise elusive.
Điều này thường làm tăng số lượng cá thể thu thập và thu hút được các loài mà nếu không thì sẽ khó nắm bắt.

Sugars and meats or oils will attract different species and a range should be utilised.
Đường và thịt hoặc dầu sẽ thu hút các loài khác nhau và phạm vi nên được sử dụng.

These baits can be placed either on the ground or on the trunks of trees or large shrubs.
Những mồi này có thể được đặt trên mặt đất hoặc trên các thân cây hoặc bụi cây lớn.

When placed on the ground, baits should be situated on small paper cards or other flat, light-coloured surfaces, or in test-tubes or vials.
Khi đặt trên mặt đất, mồi nên được đặt trên giấy nhỏ hoặc các mặt phẳng, ánh sáng màu khác, hoặc trong ống nghiệm hoặc lọ.

This makes it easier to spot ants and to capture them before they can escape into the surrounding leaf litter.
Điều này làm cho dễ dàng hơn để phát hiện ra kiến ​​và nắm bắt chúng trước khi chúng có thể trốn vào lều rác xung quanh.

D

Many ants are small and forage primarily in the layer of leaves and other debris on the ground.
Nhiều kiến ​​là nhỏ và thức ăn gia súc chủ yếu ở lớp lá và các mảnh vụn khác trên mặt đất.

Collecting these species by hand can be difficult.
Thu thập các loài này bằng tay có thể rất khó khăn.

One of the most successful ways to collect them is to gather the leaf litter in which they are foraging and extract the ants from it.
Một trong những cách thành công nhất để thu thập chúng là thu thập các lát lá trong đó họ đang tìm kiếm và trích xuất các kiến ​​từ nó.

This is most commonly done by placing leaf litter on a screen over a large funnel, often under some heat.
Điều này thường được thực hiện bằng cách đặt rác trên một màn hình trên một phễu lớn, thường dưới hơi nóng.

As the leaf litter dries from above, ants (and other animals) move downward and eventually fall out the bottom and are collected in alcohol placed below the funnel.
Khi mùn lá khô từ trên cao, kiến ​​(và các động vật khác) di chuyển xuống và cuối cùng rơi ra phía dưới và được thu thập trong rượu đặt bên dưới phễu.

This method works especially well in rain forests and marshy areas.
Phương pháp này đặc biệt hiệu quả trong rừng mưa và vùng đầm lầy.

A method of improving the catch when using a funnel is to sift the leaf litter through a coarse screen before placing it above the funnel.
Một phương pháp để cải thiện việc bắt khi sử dụng một kênh là để sàng rác rác thông qua một màn hình thô trước khi đặt nó lên phía trên ống khói.

This will concentrate the litter and remove larger leaves and twigs.
Điều này sẽ tập trung rác thải và loại bỏ các lá và cành cây lớn hơn.

It will also allow more litter to be sampled when using a limited number of funnels.
Nó cũng sẽ cho phép nhiều mẫu hơn được lấy mẫu khi sử dụng một số lượng kênh hạn chế.

E

The pitfall trap is another commonly used tool for collecting ants.
Cái bẫy pitfall là một công cụ thường được sử dụng để thu thập kiến.

A pitfall trap can be any small container placed in the ground with the top level with the surrounding surface and filled with a preservative.
Một cái bẫy pitfall có thể là bất cứ cái thùng nhỏ nào được đặt trong lòng đất với mức cao nhất với bề mặt xung quanh và chứa chất bảo quản.

Ants are collected when they fall into the trap while foraging.
Kiến được thu thập khi chúng rơi vào bẫy trong khi tìm kiếm.

The diameter of the traps can vary from about 18 mm to 10 cm and the number used can vary from a few to several hundred.
Đường kính của bẫy có thể thay đổi từ khoảng 18 mm đến 10 cm và số lượng sử dụng có thể thay đổi từ vài đến vài trăm.

The size of the traps used is influenced largely by personal preference (although larger sizes are generally better), while the number will be determined by the study being undertaken.
Kích thước của bẫy được sử dụng chủ yếu là do sở thích cá nhân (mặc dù kích thước lớn hơn nói chung là tốt hơn), trong khi số lượng sẽ được xác định bởi nghiên cứu đang được tiến hành.

The preservative used is usually ethylene glycol or propylene glycol, as alcohol will evaporate quickly and the traps will dry out.
Chất bảo quản được sử dụng thường là ethylene glycol hoặc propylen glycol, vì rượu sẽ bay hơi nhanh chóng và bẫy sẽ khô.

One advantage of pitfall traps is that they can be used to collect over a period of time with minimal maintenance and intervention.
Một lợi thế của bẫy pitfall là chúng có thể được sử dụng để thu thập qua một khoảng thời gian với sự bảo trì và can thiệp tối thiểu.

One disadvantage is that some species are not collected as they either avoid the traps or do not commonly encounter them while foraging.
Một bất lợi là một số loài không được thu thập vì họ hoặc tránh các bẫy hoặc thường không gặp chúng trong khi tìm kiếm.
VIE
View Question


abc